Chipmærkning og udelukkelse fra konsum

I de senere år er der kommet mere fokus på chipmærkn­ing af heste. Det skyldes blandt andet en ændring af lovgivnin­gen i forhold til chipmærkn­ing og at heste i EU ikke må krydse lande­grænserne uden at være identi­fi­cer­bare.

Det gælder, at alle heste, der er født i Danmark efter 30. juni 2009, skal chipmærkes. 

Heste, der er født før 1. juli 2009, skal ikke chipmærkes, hvis: 

  • hesten allerede er mærket med en chip
  • hesten har et brænde- eller frysemærke og mærket indehold­er cifre eller
  • hesten har et pas udstedt af en officielt anerk­endt avlsor­gan­i­sa­tion eller en organ­i­sa­tion, der admin­istr­erer konkur­rence- og væddeløb­sh­este, forud­sat at der i passet er angivet et signale­ment af hesten med udfyldt tegning. 

Yderligere gælder det fra 1. januar 2012, at alle heste skal have et hestepas. For at en hest kan få udstedt et hestepas, skal den være identi­fi­cer­bar. Efter 1. Marts 2010 er det ikke længere lovligt at brændemærke heste og derfor er chipmærkn­ing nu eneste lovlige mærkn­ing af heste.

Med en chip får hesten et identi­fika­tion­snum­mer, som den vil have resten af livet. På heste placeres chippen midt på venstre side af halsen på overgan­gen mellem nakkekam og halsmusku­latur. Chippen måler cirka 1 mm i diame­ter og er cirka 5 mm lang. En chip kan aflæs­es med en chipaflæs­er, ved at føre denne over placerin­gen af chippen.

Chipmærkes hesten efter passet er udstedt, skal passet sendes til SEGES for at opdateres. Læs mere, ved at trykke her.

Udelukkelse fra konsum 

Heste anses som værende produk­tions­dyr, ligesom det gælder for køer og svin, med mindre de er udelukket fra konsum og herved får status som hobby­dyr. Hvis hesten ikke er udelukket fra konsum, er man under­lagt et omfat­tende regel­sæt i forhold til bl.a inberetninger, medicin m.m.

1. febru­ar 2007 trådte en ny lov i kraft omkring brugen af veter­inærmed­i­cin til heste. Denne lov er ment som en sikring af vore fødevar­er og for at beskytte os som mennesker, så vi ikke spiser kød med fx medicin­rester i. For at sikre fødevarek­valiteten er det derfor bestemt, at visse medika­menter ikke må bruges til heste, medmin­dre hesten er udelukket fra konsum. To af de mest brugte lægemi­dler til heste, som kræver chipmærkn­ing og udelukkelse fra konsum, er Equipala­zone (phenylbu­ta­zon) og isathal øjensalve. Ligeledes er der ved lovgivn­ing indført krav om medicin­hånd­ter­ingskur­sus, hvis ikke hesten er udelukket fra konsum. Læs mere om dette her

Hvis du ikke ønsker, at din hest skal slagtes, vil det altid være en fordel at få den udelukket fra konsum.

Du skal tage still­ing

Det er vigtigt, at du som ejer af hesten tager still­ing til dette. Det er ikke er nok, at du tænker ”selvføl­gelig vil jeg ikke slagte min hest” eller du ikke ønsker den skal indgå i fødekæ­den. Man skal aktivt foretage denne udelukkelse.

Om din hest er udelukket fra konsum, kan du se på de dertil bereg­nede sider under medicin­sid­er bagerst i passet. I danske pas er dette på side 42. I udenlandske pas kan siden sidde andre steder i passet. På siden, hvor der skal være udfyldt og under­skrevet, skal der stå:

  • At det enhovede dyr i dette pas ikke er bereg­net til konsum eller
  • The animal in this document is not intend­ed for slaugh­ter.

For at en hest kan udelukkes fra konsum, skal den være chipmær­ket. Tidligere kunne hesten udelukkes fra konsum ved at ejer og hestens dyrlæge under­skrev passet, under forud­sæt­ning af at hesten allerede var chipmær­ket og dette var registr­eret hos SEGES. Efter 1. januar 2016, gælder det, at udelukkelsen skal registr­eres hos en relevant pasud­st­e­dende organ­i­sa­tion i hestens ophold­s­land (I Danmark er det SEGES). Dette gøres ved at passet, bestill­ings­for­mu­la­ren “ajour­føring af registrering” og en udskrift af værdibevis, som modtages på mail efter betal­ing, indsendes til SEGES. Tryk her for yderligere info og link til bestill­ings­for­mu­la­ren.

Har du en island­sk hest:
Har du en island­sk hest, gælder de samme regler for udelukkelse fra konsum, men for islandske heste, skal hestepas­set sendes til Stambogskon­toret for islandske heste og altså ikke SEGES. Tryk her at komme til Stambogskon­toret for islandske hestes hjemme­side.

Vælger man at få hesten udelukket fra konsum, kan hesten aldrig slagtes. Denne beslut­ning kan ikke ændres efter­føl­gende. Heller ikke, hvis hesten sælges og den nye ejer ikke ønsker udelukkelse fra konsum. 

Er du i tvivl om noget i forhold til chipmærkn­ing, udelukkelse fra konsum eller andre regler omkring det, kan du altid kontak­te os.