Gødningsprøver og parasitter (orm)

Der er i de senere år kommet meget større fokus på hestens indvoldspar­a­sit­ter, også kaldet orm, derfor laver vi gødning­sprøver. Det skyldes i høj grad, at nogle af indvold­sormene er blevet resistente over for de ormemi­dler, som findes i dag. Derfor er det vigtigt, at vi tænker os om, når vi behan­dler vores heste med ormemi­dler. Dels for at sikre at hesten får den rigtige behan­dling nu og her og dels for at den behan­dling, den får, virker i fremti­den.

Ormemi­dler er receptpligtig medicin. Det betyder, at vi som dyrlæger ikke må udlevere dem uden at have set hesten. Dog er det ikke altid nødvendigt, hvis din dyrlæge har et godt kendskab til dit heste­hold.

Derfor er det vigtigt, at du ringer ind og får en snak med os, så vi kan afgøre, hvordan vi gør det bedst i dit heste­hold.

Der er mange forskel­lige forhold, der kan medvirke til belast­nin­gen af parasit­ter. Størrelsen af folde, antallet af folde, hvor mange heste på den enkelte fold, i hvor lang tid, alder­smæs­sig sammen­sæt­ning af flokken, åbent/ lukket heste­hold osv. Desuden er det ikke sikkert, at en gødning­sprøve giver alle svar. En gødning­sprøve siger noget om hvor mange æglæggende hunorm, der er tilst­ede i tarmen på det tidspunkt gødning­sprøven udtages. Det vil sige, der kan foreligge falsk negative gødning­sprøver f.eks. hvis der ikke er æglæggende hunorm aktive den dag prøven tages.

Den farlig­ste orm i heste­hold­et er hestens blodorm. Denne orm har en speciel cyklus i hesten. Tiden fra den kommer ind i hesten som infek­tiv larve fra græsset om sommeren og derefter vandr­er rundt i hestens blodkar (og laver alle skaderne) til den kommer tilbage til tarmen og bliver voksen og hunormene lægger æg, kaldes præpaten­sti­den. Hos hestens blodorm kan denne tid vare op til 4–6 mdr. I denne periode er gødning­sprøven “falsk” negativ. Det vil sige, at blodorm oftest først påvis­es i gødning­sprøven foråret efter hesten er blevet inficeret. Derfor kan infek­tion med denne slags orm nemt overs­es og under­be­han­dles.

Grundet ormenes cycklus og udvikling i hesten, skal gødning­sprøver udtages og analy­seres i overgangspe­ri­o­den i vejret marts/april og/eller august/september. På dette tidspunkt er der flest æglæggende hunorm i tarmen.

For at få et indblik i hvor stor parasit­be­last­nin­gen er i dit heste­hold­er, kan det være rigtig fornuftigt at tage nogle gødning­sprøver og få dem tjekket for indhold­et af parasitæg. Det viser os, hvor stor parasit­be­last­nin­gen er i de givne folde og ud fra det bla. tilret­telægge den strate­gi, der passer bedst til din besæt­ning eller hest. Strate­gien bygger oftest på fold skifte, parasit­be­han­dlingssta­tus på nytilkomne heste og evt. anven­delse af ormekure.

Loven
Vi må ikke udlevere ormemi­dler, uden at der forelig­ger en betydelig indsigt i besæt­nin­gen og besæt­ningsråd­givnin­gen bygger dels på gødning­sprøver, dels antallet af heste, fordelin­gen af alders grupper, tilst­ede­værelse af følhop­per, sommer og vinter folde (græs smitte) samt den foregående vinters klima. Tør frost i et par dage udryd­der eventuel græss­mitte og foldene kan derfor “ryddes” for overv­in­trende parasit­ter.

Sådan gør du
Ring i normal telefontid og snak med en dyrlæge om dit heste­hold og hvornår du kan komme med gødning­sprøverne. Tag en lille klump frisk gødning  fra boksen om morge­nen. Tag øverst fra gødningsknold­ene, så der ikke er sand, skidt og spåner i. Hvis der også skal dyrkes for blodorm, skal vi bruge 40 gram. Læg gødnin­gen i en lille plastic­pose (fx fryse­pose), pres al luft ud og slå en knude. Skriv hestens navn på posen. Opbevar posen på køl, hvis du ikke kører direk­te til klinikken.

Rabat
Da vi gerne vil lægge op til, at der i fremti­den bliver taget flere gødning­sprøver, så vi bedre kan vurdere parasit­byr­den, undgå resistens og give din hest den bedste behan­dling, har vi indført rabat på gødning­sprøver.

1 – 5 gødning­sprøver 200 kr. + moms

5 – 10 gødning­sprøver 150 kr. + moms

10 + Gødning­sprøver 100 kr. + moms

 

Påsketil­bud 2019

I uge 14 + 15 har vi tilbud på gødning­sprøver, så prisen for en gødning­sprøve i disse uger er 100 kr + moms. Ring mellem kl 9 og 16 på tlf 48280094, for at booke tid.

Opslag fra facebook om blodorm

Flere heste er døde af Store Blodorm (Strongy­lus Vulgaris) Dette betyder absolut ikke, at din hest er ved at dø af blodorm, men at vi meget gerne vil have, at du læser neden­stående, da blodorm kan få fatale følger for din hest. I 1999 blev der indført receptpligt på ormekure i Danmark. Dette betyder, at dyrlæ­gen skal stille en diagnose for at kunne udlevere ormekur til en hest. I de senere år er der blevet stram­met meget op omkring dette og ormekure er mange steder kun blevet udlev­eret, hvis hesten har haft over 200 æg pr. gram fæces i en gødning­sprøve eller har andre tegn på orm. Dette er som udgangspunkt meget godt, da det er for at forebygge resistens blandt ormene overfor de ormekure vi har til rådighed. For ca. 50 år siden var der et stort problem med Blodorm blandt heste i Danmark. Blodorm kan give tromboem­bolisk kolik, som ofte kan gøre hesten meget syg eller være dødelig. Tromboem­bolisk kolik betyder kolik forår­saget af blodprop­per. Blodprop­perne kommer som følge af sår på inder­si­den af hestens blodkar. De 4–5 cm store voksne larver forår­sager disse sår i blodkar når de vandr­er fra tarmen ind i blodbanerne. Da ormemi­dler indehold­ende Ivermectin blev markeds­ført blev forekom­sten af Blodorm reduc­eret kraftigt. Dette skyldes en hyppig behan­dling samt ivermectin er det eneste ormemid­del, der virker mod vandrende blodorm. Blodormene gik fra at have en forekomst på 80–100% til i dag at være under 5% i heste som bliver regelmæs­sigt behan­dlet. I de senere år har opfat­telsen blandt mange været, at hvis bare hesten fik lavet en gødning­sprøve og denne var under 200 æg pr. gram fæces, var det ikke nødvendigt at behan­dle hesten og loven har ligeledes afspe­jlet dette synspunkt. Dette har medført, at flere heste igennem 1,2 eller flere år ikke har fået ormekur. Problemet er, at vi ikke kan stole 100% på, at en gødning­sprøve giver det rigtige resul­tat. Dette skyldes, at ormene selvføl­gelig ikke udskiller lige mange æg alle dage og vandrende larver samt ikke kønsmodne orm ikke udskiller æg. Vandrende larver kan derfor godt kan være til stede selvom det ikke afspe­jles i gødning­prøven. Som dyrlæger er vi selvføl­gelig under­lagt loven og nødt til at handle ud fra denne. Grundet denne behan­dlings­form er blodor­men nu mere hyppig end den har været i mange år og har også forår­saget kolik­til­fælde med dødelig udgang. I Hørsholm Hesteprak­sis har vi i længere tid advok­eret for, at næsten alle heste bør få en ormekur en gang om året uanset hvad gødning­sprøven viser. Dette viser sig nu at være yderst relevant få at undgå proble­mer med blodorm og kolik. Vi mener dog stadig, at alle heste bør få taget en gødning­sprøve ca. to gange om året ( ca. marts/april og september/oktober) for at få et indblik i belast­nin­gen med parasit­ter i heste­hold­et. Dette skyldes, at en overbe­han­dling af hestene kan medføre en resistens blandt ormene og dette ønsker vi stadig at undgå for at kunne give en effek­tiv behan­dling nu og i fremti­den. Der er allerede påvist resistens bland nogle spolorm overfor Ivermectin (ormemid­del). Det er også vigtigt, at der er en koordineret behan­dling af hestene på samme opstald­ningsst­ed og det er samtidig vigtigt at huske på, at den rigtige behan­dling et sted ikke behøves at være den rigtige behan­dling et andet. Behan­dlin­gen afhænger af heste­hold­ets sammen­sæt­ning og flow i besæt­nin­gen. Derfor er det vigtigt, at du er i tæt dialog med os, når der skal sættes ind med behan­dling af hestene for orm.

Så en lille opsum­mer­ing: I Hørsholm Hesteprak­sis mener vi, at alle hest bør få en ormekur en gang om året uanset hvad gødning­sprøven viser og fortrinsvis om efteråret. Det er dog stadig vigtigt, at vi får lavet en rigtig behan­dling af den enkelte besæt­ning og dette betyder, at vi stadig skal lave gødning­sprøver. Gødning­prøverne skal laves, så vi kan kontrollere for resistens på det enkelte sted. Så vi har mulighed for at tjekke om hesten har spolorm eller strongylid­er ud fra gødning­prøven og så vi kan få behan­dlet de heste med flest orm. Dyrkn­ing for blodorm laver vi ikke som standard, da vi mener det kan give en falsk tryghed grundet risikoen for tilst­ede­værelse af orm på trods af negativt dyrkn­ingsre­sul­tat. Vi vil selvføl­gelig lave en dyrkn­ing i besæt­ninger, hvor der er sygdom eller mistanke for blodorm. Når foråret kommer (marts/april/maj) så sørg for at lave en koordineret indsats m.h.t. indsam­ling af gødning­sprøver på jeres opstald­ningsst­ed og tag kontakt til os for at få den rigtige strate­gi for netop jeres sted. Vi giver selvføl­gelig rabat når flere gødning­sprøver bliver aflev­eret på samme tid. Men husk, hesten er ikke en maskine men et dyr og derfor er rådgivnin­gen vigtigere end gødning­sprøven,  da biolo­giske process­er kan være svære at putte i en kasse og gener­alis­ere omkring. Vi anbefaler derfor I kommer til os, da vi altid vil forsøge at gøre det optimale for Jer og jeres heste. Vi er glade for du er nået helt til enden af artiklen og del meget gerne dette på din væg, så så mange som muligt kan få den mest optimale rådgivn­ing og behan­dling af deres heste.

En lille opsum­mer­ing
I Hørsholm Hesteprak­sis mener vi, at alle hest bør få en ormekur en gang om året uanset hvad gødning­sprøven viser og fortrinsvis om efteråret. Det er dog stadig vigtigt, at vi får lavet en rigtig behan­dling af det enkelte heste­hold og det betyder, at vi stadig skal under­søge gødning­sprøver. Gødning­prøverne skal laves, så vi kan kontrollere for resistens på det enkelte sted. Her har vi mulighed for at tjekke om hesten har spolorm eller strongylid­er og og sørge for behan­dling til de heste, som har for mange orm. Dyrkn­ing af blodorm laver vi ikke som standard, da vi mener det kan give en falsk tryghed, fordi der kan være risiko for tilst­ede­værelse af orm på trods af negativt dyrkn­ingsre­sul­tat. Hvor der er sygdom eller mistanke om blodorm laver vi selvføl­gelig en dyrkn­ing.

Når foråret kommer (marts/april/maj) så sørg for at lave en koordineret indsats m.h.t. indsam­ling af gødning­sprøver på jeres opstald­ningsst­ed og tag kontakt til os for at få den rigtige strate­gi for netop jeres sted. Vi giver selvføl­gelig rabat, når flere gødning­sprøver bliver aflev­eret på samme tid.