Kiropraktik

Kiroprak­tik på heste er de seneste 10 år blevet et mere og mere almin­deligt supple­ment til den tradi­tionelle dyrlæge­be­han­dling, når vi konfron­teres med lidelser, der skaber nedsat præsta­tion­sevne hos hestene.

Mange har sandsyn­ligvis et kendskab til kiroprak­tisk behan­dling af egen erfar­ing ved akut opstået traume på rygsøjlen. I sportsver­de­nen har man ligeledes fundet stor anven­de­lighed af kiroprak­tikken for at optimere bevæge­lighe­den i rygsøjlen og derved nedsætte risikoen for skader.

På samme måde anven­der vi hos Hørsholm Hesteprak­sis kiroprak­tik til heste i forbindelse med funktion­sned­sæt­telse og optimer­ing af bevæge­lighe­den i overlin­ien, men også forebyggende for at opretholde en optimal bevæge­lighed af kroppen hos sportsheste.

Hvad er kiroprak­tik?
Det centrale i den kiroprak­tiske behan­dling er sublux­a­tion­er (låsninger) i rygsøjlen og de heraf følgende funktions­forstyrrelser i nerve­baner og muskler. Kiroprak­tik er en behan­dlings­form, hvor man ved en præcis, hurtig og kontrolleret manip­u­la­tion (kiroprak­tisk behan­dling) genopret­ter bevæge­lighe­den i et led.

Mellem hver ryghvirvel er der små led kaldet facetled. Sublux­a­tion­er opstår når den normale bevæge­lighed mellem ryghvirvlerne nedsættes eller ændres. Derved ændres rygsøjlens flexi­bilitet og det giver øget stivhed og muskel­spændinger. Nedsat mobilitet mellem to ryghvirvler kan påvirke de nerver, der udspringer fra det pågældende rygmar­vsseg­ment, hvorved det neurol­o­giske signal fra central­nervesys­temet ud til led, sener, muskler, organ­er m.m. ændres.

For at et led kan fungere optimalt, kræves det at de muskler og sener, der sørger for at leddet bevæger sig, modtager korrekt infor­ma­tion fra de nerver, der forsyn­er området med infor­ma­tion­er fra hjernen og rygmar­ven.

Målet med den kiroprak­tiske behan­dling er at genoprette den normale ledbevæge­lighed og derved opnå normal nerve­funk­tion. En normal nerve­funk­tion er som nævnt afgørende for normal muskel og led funktion samt for sundhed og vital­itet i organ­erne.

Symptomer der kan skyldes kiroprak­tisk oprindelse:

  • nedsat præsta­tion
  • slår med hovedet under ridning
  • sværere at ride på den ene volte
  • proble­mer med at springe an i galop
  • ændret adfærd, vil fx ikke løfte et bagben
  • asymmetri i musku­latur

Den kiroprak­tiske behan­dling udføres ved en præcis og hurtig manip­u­la­tion af det eller de ledseg­menter, der har reduc­eret bevæge­lighed, hvorved man søger at genopret­tet leddets normale bevægelses­mu­lighed­er. Ved den kiroprak­tiske behan­dling bevæges leddet inden for dets normale anatomiske begræn­sning og der sker ikke en overstrækn­ing af de støttende ligamenter og binde­vævsstruk­tur­er omkring leddet.

Den kiroprak­tiske behan­dling er ikke farlig for dyret, men bør kun udføres af dyrlæger.