Endoskopi

Endoskopi er en kikker­tun­der­søgelse, der benyttes til at under­søge kropshuler og organ­er, der ellers ikke er mulige at komme til, herun­der mavesæk (læs mere under gastroskopi), luftve­je, hoppens kønsor­gan­er m.m. Vores endoskop er et fleksi­belt fiberop­tisk videoen­doskop. Endoskopet mulig­gør, at vi kan stille en konklu­siv diagnose, idet vi visuelt kan se organ­erne, men også har mulighed for at udtage biopsi­er og vævsprøver til yderligere under­søgelse. 

Endoskopi af luftve­je:

Luftve­js­lidelser hos heste er ikke ualmin­delige og årsagerne kan være mangfoldige. Mange forbigående luftve­js­lidelser er ukompliceret og kræver ikke endoskopi af luftve­jene, med mindre at hesten ikke respon­der­er tilfredsstil­lende på behan­dlin­gen, mens andre kræver yderligere udred­ning. Dette kan eksem­pelvis være ved besværet vejrtrækn­ing (dyspnøe), bilyde ved vejrtrækn­ing, genta­gende gange næseblod m.m. Som nævnt ovenfor kan endoskopi af luftve­jene være altafgørende i forhold til at diagnos­ticere problemet, da dette er eneste måde hvorpå vi kan se luftve­jene.  

Ved hjælp af endoskopet og en speciel “BAL-sonde”, er det muligt at foretage en skylleprøve/BAL (Bronko Alveolær Lavage) af slim og celler i luftrøret og de nedre luftve­je. En sådan skylleprøve kan give nyttig infor­ma­tion om lungevævets mikroskopiske tilstand, bakterier og hvilken type celler, der findes i luftve­jene. Denne viden kan dels bruges diagnos­tisk til at skelne mellem bakte­ri­ol­o­giske proble­mer (og i så fald hvilken/hvilke bakterier), virus og aller­gi, men den kan også give nyttig infor­ma­tion i forhold til valg af behan­dling.

Endoskopi af heste foretages stående. Somme tider bliver hesten sederet til under­søgelsen, men selv en let sedation kan påvirke luftve­jene og derfor foretages endoskopi af luftve­jene ofte uden sedation.