Artroskopi, kikkertundersøgelse/kikkertoperation i led

Artroskopi

Artroskopi eller kikkertundersøgelse/kikkertoperation i led er et opera­tivt indgreb, der kan anven­des, hvis hesten har ledprob­le­mer. Der findes grundlæggende to typer af kikker­tun­der­søgelser:

1) Diagnos­tisk artroskopi
Formålet med en diagnos­tisk artroskopi er at finde ud af, hvorfor hesten har ledprob­le­mer. Typisk har man ved en forudgående halthed­sun­der­søgelse lokalis­eret smerten til et bestemt led. Hvis andre metoder som røntge­nun­der­søgelse eller ultra­lydss­can­ning ikke kan forklare problemet, kan en diagnos­tisk artroskopi være næste skridt i udred­nin­gen af patien­ten. En diagnos­tisk kikker­tun­der­søgelse vil også kunne give en forklar­ing på, hvorfor tidligere ledbe­han­dlinger ikke har haft den forvent­ede effekt. Det kan f.eks. være brusk- og ligamentskad­er, der ligger dybt i leddet.

2) Artroskopi som behan­dling
Hvis vi ved, hvad der er årsag til ledsyg­dom­men, kan formålet med artroskopi­en være at behan­dle hesten. Et typisk eksem­pel er unghesten, der har udviklet et ledfrag­ment (mus). Tilstanden kaldes osteo­chon­dro­sis disse­cans, også kendt som OCD (se billedet neden­for). Fragmentet kan komme i klemme imellem ledfladerne og ødelægge brusken, når hesten bevæger sig. Hvis en ledmus kommer i klemme, vil det udløse smerte og inflam­ma­tion.

Musen / ledfrag­mentet vil ofte være blevet diagnos­ticeret ved en forudgående røntge­nun­der­søgelse, og formålet med kikker­tun­der­søgelsen er derfor at behan­dle hesten ved at fjerne musen kirur­gisk. Når musen er fjernet, oprens­es området under musen for løs brusk og beskadi­get knogle. Hvis hesten har fået en kraftig forstu­vn­ing, ledbetæn­delse eller ledin­fek­tion, er formålet med artroskopi­en at rense leddet op for blod og bakterier.

Selve opera­tio­nen
Artroskopi udføres bedst og mest sikkert med hesten i fuld narkose. Som ved alle andre opera­tioner bliver hesten først grundigt under­søgt for at sikre, at den kan tåle bedøvelsen. Artroskopet (kikkerten) er ganske lille; Hørsholm Hesteprak­sis har to størrelser:

  • et artroskop på 2,7 mm i diame­ter til små led som f.eks. kode- og hovled
  • et artroskop på 4 mm til f.eks. hase- og knæled.

Kikkerten er forbun­det til en comput­er­skærm, så kirur­gen får en god forstør­relse af alle detal­jer, både når der skal diagnos­ticeres og opereres. Vævsbeskadi­gelsen ved selve kikker­tun­der­søgelsen er minimal, hvilket betyder, at hesten hurtigt kommer sig efter indgre­bet. Helingsti­den afhænger selvføl­gelig af, hvad der bliver fundet i leddet og hvilken behan­dling, der er nødvendig.

Hjemsendelse
I Hørsholm Hesteprak­sis sender vi først hesten hjem efter et par dage, når vi er sikre på, at den er kommet sig godt efter opera­tio­nen. Heste har en følsom mavetarmkanal og det er vores erfar­ing, at for hurtig hjemsendelse kan medføre mave/tarmproblemer. Endvidere foretrækker vi at foretage røntgenkon­trol på de heste, der har fået fjernet mus inden hjemsendelse for at sikre kvaliteten i vores arbejde. Når hesten er kommet hjem, er det vigtigt, at den får en periode med boksro, så det syge led ikke bliver belastet unødigt. Ophelingsti­den afhænger af årsagen til ledsyg­dom­men og hvilket indgreb, der er blevet foretaget. En unghest, der har fået fjernet mus i haserne, vil fx have brug for boksro  i 4 uger, før den kan komme på fold.

Efter­be­han­dling
Vi sender altid vores kirur­giske patien­ter hjem med skriftlig infor­ma­tion om efter­be­han­dling og rekon­va­lescens. Du vil få infor­ma­tion om bl.a. medicin, forbind­ingsskifte og motion. For at sikre den bedste opheling, anbefaler vi som regel, at hesten får boksro en måned – dog afbrudt af korte trække­ture. Efter perio­den med boksro skal hesten på fold ca. en måned før egentlig genop­træn­ing igangsættes.