Adfærdsforstyrrelser hos hopper

Foran­dringer i humør og opførsel hos en hest, der normalt er rolig og venlig, er et vigtigt signal om, at der er noget galt. Adfærds­forstyrrelser hos hopper kan være tegn på, at der er noget galt. Adfærd­sæn­dringer der opstår i løbet af få dage er lette at opdage, mens det er meget mere vanske­lig, at erkende foran­dringerne hvis de kommer snigende over lang tid. Samtidig er der en stor gråzone imellem det, vi opfat­ter som værende normal og unormal adfærd.

Det er f. eks normalt, at mange hopper er lidt kildne ved berøring af flanker, bugvæg eller yver. Men det er unormalt, hvis hesten begyn­der at hvine og sparke ved berøring, og begyn­der at volde proble­mer i ridnin­gen. Rytteren kan opleve at hoppen begyn­der at yde modstand, – f. eks at den stopper op/ikke vil gå frem, pisker med halen/slår med hovedet og bliver irriteret ved berøring med schen­klerne. Foran­dringerne kommer gradvist. Måske bliver hoppen endda aggres­siv over for andre heste og i værste fald også mennesker.

I nogle tilfælde er der en direk­te sammen­hæng mellem en adfærd­sæn­dring og en smertevold­ende tilstand – som f.eks ved rygsmert­er (se også under kissing spines). Hesten viser kun sin irrita­tion, når der kommer vægt i sadelle­jet, den forsvar­er sig ved at ”sige fra”.

I andre tilfælde er sammen­hæn­gen vanske­ligere at forstå – måske har hesten en uspeci­fik, men intens oplevelse af ubehag når den berøres.

Fra lægev­i­den­sk­aben ved vi at smerte fra bug- og brysthu­lens organ­er hos mennesker kan være uspeci­fik. Dvs. det er vanske­ligt for perso­n­en præcis at forklare, hvor smert­erne kommer fra. Et typisk, men alvorligt eksem­pel er, at mennesker med blodprop­per i hjertet mærkværdigvis – og fejlagtigt beskriv­er, at de har smert­er ud i venstre arm. Derfor tror de, at der er noget galt med deres venstre arm. Begre­bet kaldes ”henvist smerte” (referred pain eng.).Hos nogle hopper der udvikler adfærds­forstyrrelse i form af hvinskhed, kan der være tale om, at hoppen oplever henvist smerte, fordi der er opstået sygdom i kønsor­gan­erne.

En hvinsk hoppe eller en hoppe der udvikler voldsom irrita­tion over rytterens schen­kler skal derfor have foretaget en grundig gynækol­o­gisk under­søgelse. Hopper kan have en dårlig tillukn­ing af skamlæberne hvorved skedens slimhinde bliver udsat for foruren­ing med gødning eller blot påvirkn­ing af luft. Resul­tatet er at der opstår skedeir­ri­ta­tion. Skedeir­ri­ta­tion er en veldoku­menteret årsag til henvist smerte.

Caslick’s opera­tion

Problemet kan nemt løses ved en lille opera­tion, hvor man først klipper et lille stykke på 2 mm af overgan­gen mellem hud og slimhin­den af, og derefter syer den øverste tredje del af skamlæberne sammen. Den øverste del af skamlæberne vokser sammen ved normal opheling og hindr­er herved foruren­ing af skeden.

Opera­tio­nen foregår på stående hest, hvor hesten får en beroli­gende indsprøjt­ning og bliver lokalbedøvet. Det er vigtigt at hoppen får en god lang rekon­va­lescens fordi virknin­gen af opera­tio­nen indtræder gradvist. Caslick’s opera­tion kan også i visse situa­tion­er afhjælpe proble­mer med ifoling, hvis hoppen ikke kan blive drægtig.